Publications in 2014: please click here


Papers with high impact in 2009-2013:

No.

Author/Title/Magazine/Volume/Page/Year

1

Lei Wang, Matthias Troyer, and Xi Dai, Topological Charge Pumping in a One-Dimensional Optical Lattice, Physical Review Letters, 111, 026802 (2013).

2

Dong Wang, Zhao Liu, Junpeng Cao, and Heng Fan, Tunable Band Topology Reflected by Fractional Quantum Hall Statesin Two-Dimensional Lattices, Physical Review Letters, 111, 186804 (2013).

3

Junpeng Cao, Wen-Li Yang, Kangjie Shi, and Yupeng Wang, Off-Diagonal Bethe Ansatz and Exact Solution of a Topological Spin Ring, Physical Review Letters, 111, 137201 (2013).

4

Feng Lu, JianZhou Zhao, HongmingWeng, Zhong Fang, and Xi Dai, Correlated Topological Insulators with Mixed Valence, Physical Review Letters, 110, 096401 (2013).

5

Zhihao Xu, Linhu Li, and Shu Chen, Fractional Topological States of Dipolar Fermions in One-Dimensional Optical Superlattices, Physical Review Letters, 110, 215301 (2013).

6

Xiaoming Cai, Li-Jun Lang, Shu Chen, and Yupeng Wang, Topological Superconductor to Anderson Localization Transition in One-Dimensional Incommensurate lattices, Physical Review Letters, 110, 176403 (2013).

7

Wang Jian-Tao, Chen Changfeng, Kawazoe Yoshiyuki, Kinetic Origin of Divergent Decompression Pathways in Silicon and Germanium, Physical Review Letters, 110, 165503 (2013).

8

Cui Zu Chang, Jinsong Zhang, Xiao Feng, Jie Shen, Zuocheng Zhang, Minghua Guo, Kang Li, Yunbo Ou, Pang Wei, Li-Li Wang, Zhong-Qing Ji, Yang Feng, Shuaihua Ji, Xi Chen, Jinfeng Jia, Xi Dai, Zhong Fang, Shou-Cheng Zhang, Ke He, Yayu Wang, Li Lu, Xu-Cun Ma, Qi-Kun Xue, Experimental Observation of the Quantum Anomalous Hall Effect in a Magnetic Topological Insulator, Science, 340, 167 (2013).

9

S. Y.Tan, Y. Zhang, M. Xia, Z. R. Ye, F. Chen, X. Xie, R. Peng, D. F. Xu, Q. Fan, H. C. Xu, J. Juan, T. Zhang, X. C. Lai, T. Xiang, J. P. Hu, B. P. Xie, D. L. Feng, Interface-induced superconductivity and strain-dependent spin density wave in FeSe/SrTiO3 thin films, Nature Materials, 12, 634 (2013).

10

Ke-Jin Zhou, Yao-Bo Huang, Claude Monney, Xi Dai, Vladimir N. Strocov, Nan-Lin Wang, Zhi-Guo Chen, Chenglin Zhang, Pengcheng Dai, Luc Patthey, Jeroen van den Brink, Hong Ding & Thorsten Schmitt, Persistent high-energy spin excitations in iron-pnictide superconductors, Nature Communications, 4, 1470 (2013).

11

Xue-Feng Zhang, Qing Sun , Yu-Chuan Wen, Wu-Ming Liu, Sebastian Eggert, and An-Chun Ji, Rydberg Polaritons in a Cavity: A Superradiant Solid, Physical Review Letters, 110, 090402 (2013).

12

Zhi-qiang Bao, X. C. Xie, Qing-feng Sun, Tunable Band Topology Reflected by Fractional Quantum Hall States in Two-Dimensional Lattices, Ginzburg–Landau-type theory of spin superconductivity, Nature Communications, 4, 2951 (2013).

13

Huiqian Luo, Meng Wang,Chenglin Zhang, Xingye Lu, Louis-Pierre Regnault, Rui Zhang, Shiliang Li, Jiangping Hu, and Pengcheng Dai, Spin Excitation Anisotropy as a Probe of Orbital Ordering in the ParamagneticTetragonal Phase of Superconducting BaFe1:904Ni0:096As2, Physical Review Letters, 111, 107006 (2013).

14

Tianxing Ma, Hai-Qing Lin, and Jiangping Hu, Quantum Monte Carlo Study of a Dominants-Wave Pairing Symmetry in Iron-Based Superconductors, Physical Review Letters, 110, 107002 (2013).

15

Yi-feng Yang and David Pines, Emergent states in heavy-electron materials, PNAS, 109, 18247 (2012).

16

Zhao Liu, Emil J. Bergholtz, Heng Fan, and Andreas M. La¨uchli, Fractional Chern Insulators in Topological Flat Bands with Higher Chern Number, Physical Review Letters, 109, 186805 (2012).

17

Jian Cui, Mile Gu, Leong Chuan Kwek, Marcelo França Santos, Heng Fan & Vlatko Vedral, Quantum phases with differing computational power, Nature Communication, 3, 812 (2012).

18

Yao-Hua Chen,Hong-Shuai Tao, Dao-Xin Yao, and Wu-Ming Liu, Kondo Metal and Ferrimagnetic Insulator on the Triangular Kagome Lattice, Physical Review Letters, 108, 246402 (2012).

19

Renyuan Liao, Yu Yi-Xiang, and Wu-Ming Liu, Tuning the Tricritical Point with Spin-Orbit Coupling in Polarized Fermionic Condensates, Physical Review Letters,108, 080406(2012).

20

Li-Jun Lang, Xiaoming Cai, and Shu Chen, Edge States and Topological Phases in One-Dimensional Optical Superlattices, Physical Review Letters, 108, 220401 (2012).

21

Ai-Min Guo and Qing-feng Sun, Spin-Selective Transport of Electrons in DNA Double Helix, Physical Review Letters, 108, 218102 (2012).

22

Chaoyu Chen, Shaolong He, Hongming Weng, Wentao Zhang, Lin Zhao, Haiyun Liu, Xiaowen Jia, Daixiang Mou,Shanyu Liu, Junfeng He, Yingying Peng, Ya Feng, Zhuojin Xie, Guodong Liu, Xiaoli Dong, Jun Zhang,Xiaoyang Wang, Qinjun Peng, Zhimin Wang, Shenjin Zhang, Feng Yang, Chuangtian Chen,Zuyan Xu, Xi Dai, Zhong Fang, and X. J. Zhou, Robustness of topological order and formation of quantum well states in topological insulators exposed to ambient environment, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 109, 3694 (2012).

23

Ping Nang Ma1, Sebastiano Pilati, Matthias Troyer and Xi Dai, Density functional theory for atomic Fermi gases, Nature Physics, 8,601 (2012).

24

Minhao Liu, Jinsong Zhang, Cui-Zu Chang, Zuocheng Zhang, Xiao Feng, Kang Li, Ke He, Li-li Wang, Xi Chen, Xi Dai, Zhong Fang, Qi-Kun Xue, Xucun Ma, and Yayu Wang, Crossover between Weak Antilocalization and Weak Localization in a Magnetically Doped Topological Insulator, Physical Review Letters 108, 036805 (2012).

25

Liling Sun, Xiao-Jia Chen, Jing Guo, Peiwen Gao, Qing-Zhen Huang, Hangdong Wang, Minghu Fang, Xiaolong Chen, Genfu Chen, Qi Wu, Chao Zhang, Dachun Gu, Xiaoli Dong, Lin Wang, Ke Yang, Aiguo Li, Xi Dai, Ho-kwang Mao & Zhongxian Zhao, Re-emerging superconductivity at 48 kelvin in iron chalcogenides, Nature 483, 67 (2012).

26

Chen Fang, Matthew J. Gilbert, Xi Dai, and B. Andrei Bernevig, Multi-Weyl Topological Semimetals Stabilized by Point Group Symmetry, Physical Review Letters 108, 266802 (2012).

27

Jing Guo, Xiao-Jia Chen, Jianhui Dai, Chao Zhang, Jiangang Guo, Xiaolong Chen, Qi Wu, Dachun Gu, Peiwen Gao, Lihong Yang, Ke Yang, Xi Dai, Ho-kwang Mao, Liling Sun, and Zhongxian Zhao, Pressure-Driven Quantum Criticality in Iron-Selenide Superconductors, Physical Review Letters 108, 197001 (2012).

28

Jiangping Hu and Ningning Hao, S4 Symmetric Microscopic Model for Iron-Based Superconductors, Physical Review X, 2, 021009 (2012).

29

Pengcheng Dai, Jiangping Hu, Elbio Dagotto, Magnetism and its microscopic origin in iron-based high-temperature superconductors, Nature Physics, 8, 709 (2012).

30

Z.-H. Liu, P. Richard, N. Xu, G. Xu, Y. Li, X.-C. Fang, L.-L. Jia, G.-F. Chen, D.-M. Wang, J.-B. He, T. Qian, J.-P. Hu, H. Ding, and S.-C. Wang, Three Dimensionality and Orbital Characters of the Fermi Surface in (Tl,Rb)y Fe2−x Se2, Physical Review Letters 109, 037003 (2012).

31

Defa Liu, Wenhao Zhang, Daixiang Mou, Junfeng He, Yun-Bo Ou, Qing-Yan Wang, Zhi Li, Lili Wang, Lin Zhao, Shaolong He, Yingying Peng, Xu Liu, Chaoyu Chen, Li Yu, Guodong Liu, Xiaoli Dong, Jun Zhang, Chuangtian Chen, Zuyan Xu, Jiangping Hu, Xi Chen, Xucun Ma, Qikun Xue & X.J. Zhou, Electronic origin of high-temperature superconductivity in single-layer FeSe superconductor, Nature Communications, 3, 931 (2012).

32

Miaoyin Wang, Chen Fang, Dao-Xin Yao, GuoTai Tan, Leland W. Harriger, Yu Song, Tucker Netherton, Chenglin Zhang, Meng Wang, Matthew B. Stone, Wei Tian, Jiangping Hu, Pengcheng Dai, Spin waves and magnetic exchange interactions in insulating Rb0.89Fe1.58Se2, Nature Communication, 2, 580 (2011).

33

Y.-M. Xu, Y.-B. Huang, X.-Y. Cui, R. Elia, R. Milan, M. Shi, G.-F. Chen, P. Zheng, N.-L. Wang, P.-C. Dai, J.-P. Hu, Z. Wang, H. Ding, Observation of a ubiquitous three-dimensional superconducting gap function in optimally doped Ba0.6K0.4Fe2As2, Nature Physics, 7, 198 (2011).

34

E. D. Bauer, Yi-feng Yang, C. Capan, R. R. Urbano, C. F. Miclea, H. Sakai, F. Ronning, M. J. Graf, A. V. Balatsky, R. Movshovich, A. D. Bianchi, A. P. Reyes, P. L. Kuhns, J. D. Thompson and Z. Fisk, Electronic inhomogeneity in a Kondo lattice, PNAS, 108, 6857 (2011).

35

T. Qian, N. Xu, Y.-B. Shi, K. Nakayama, P. Richard, T. Kawahara, T. Sato, T. Takahashi, M. Neupane, Y.-M. Xu, X.-P. Wang, G. Xu, X. Dai, Z. Fang, P. Cheng, H.-H. Wen, and H. Ding, Pressure-induced superconductivity in topological parent compound Bi2Te3, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108, 24  (2011).

36

Q. N. Chen, M. P. Qin, J. Chen, Z. C. Wei, H. H. Zhao, B. Normand, T. Xiang, Partial order and finite-temperature phase transitions in Potts models on irregular lattices, Physical Review Letters, 107, 165701 (2011).

37

X. W. Yan, M. Gao, Z. Y. Lu, T. Xiang, Electronic structures and magnetic order of ordered-Fe-vacancies ternary iron selenides TlFe1.5Se2 and AFe1.5Se2 (A=K, Rb, or Cs), Physical Review Letters, 106, 087005 (2011).

38

Jian-Tao Wang, Changfeng Chen, and Yoshiyuki Kawazoe, Low-temperature phase transformation from graphite to sp3 orthorhombic carbon, Physical Review letters, 106, 075501 (2011).

39

Gang Xu, Hongming Weng, Zhijun Wang, Xi Dai, and Zhong Fang, Chern Semimetal and the Quantized Anomalous Hall Effect in HgCr2Se4, Physical Review Letters, 107, 186806 (2011).

40

Wei Zhang, Rui Yu, Wanxiang Feng, Yugui Yao, Hongming Weng, Xi Dai, and Zhong Fang, Topological aspect and quantum magnetoresistance of β-Ag2Te, Physical Review Letters, 106, 156808 (2011).

41

T. Qian, X.-P. Wang, W.-C. Jin, P. Zhang, P. Richard, G. Xu, X. Dai, Z. Fang, J.-G. Guo, X.-L. Chen, and H. Ding, Absence of a Holelike Fermi Surface for the Iron-Based K0.8Fe1.7Se2 Superconductor Revealed by Angle-Resolved Photoemission Spectroscopy, Physical Review Letters, 106, 187001 (2011).

42

O. J. Lipscombe, G. F. Chen, Chen Fang, T. G. Perring, D. L. Abernathy, A. D Chritianson, Takeshi Egami, Nanlin Wang, Jiangping Hu, Pengcheng Dai, Spin waves and magnetic exchange interactions in the (pi,0) magnetic ordered iron chalcognenide Fe1.05Te, Physical Review Letters, 106, 057004 (2011).

43

Rui Yu, Wei Zhang, Hai-Jun Zhang, Shou-Cheng Zhang, Xi Dai and Zhong Fang, Quantized Anomalous Hall Effect in Magnetic Topological Insulators, Science, 329, 61  (2010).

44

Yi Zhang, Ke He, Cui-Zu Chang, Can-Li Song, Li-LiWang, Xi Chen, Jin-Feng Jia, Zhong Fang, Xi Dai, Wen-Yu Shan, Shun-Qing Shen, Qian Niu, Xiao-Liang Qi, Shou-Cheng Zhang, Xu-Cun Ma and Qi-Kun Xue, Crossover of the three-dimensional topological insulator Bi2Se3 to the two-dimensional limit, Nature Physics, 6, 8, 584 (2010).

45

B. Zeng, G. Mu, H. Q. Luo, T. Xiang, H. Yang, L. Shan, C. Ren, I. I. Mazin, P. C. Dai, H.-H. Wen, Anisotropic Structure of the Order Parameter in FeSe0.45Te0.55 Revealed by Angle Resolved Specific Heat, Nature Communications, 1, 112(2010).

46

L. Guan and S. Chen, Super-TG gas of spin-1/2 interacting fermions, Physical Review Letters, 105, 175301 (2010).

47

S. Li, C. Zhang, M. Wang, H. Q. Luo, X. Lu, E. Faulhaber, A. Schneidewind, P. Link, J. Hu, T. Xiang, P. Dai, Normal-state hourglass dispersion of the spin excitations in FeSexTe1-x, Physical Review Letters, 105, 157002 (2010).

48

Wang Jian-Tao; Chen Changfeng; Wang Enge; Kawazoe, Yoshiyuki, Magic Monatomic Linear Chains for Mn Nanowire Self-Assembly on Si(001), Physical Review Letters, 105, 116102 (2010).

49

Qing-feng Sun and X. C. Xie, CT-Invariant Quantum Spin Hall Effect in Ferromagnetic Graphene, Physical Review Letters, 104, 066805 (2010).

50

Bo Gu, Jing-Yu Gan, Nejat Bulut, Timothy Ziman, Guang-Yu Guo, Naoto Nagaosa, and Sadamichi Maekawa, Quantum Renormalization of the Spin Hall Effect, Physical Review Letters, 105, 086401 (2010).

51

Z. G. Chen, T. Dong, R. H. Ruan, B. F. Hu, B. Cheng, W. Z. Hu, P. Zheng, Z. Fang, X. Dai, and N. L. Wang, Measurement of the c-Axis Optical Reflectance of AFe2As2 (A=Ba, Sr) Single Crystals: Evidence of Different Mechanisms for the Formation of Two Energy Gaps, Physical Review Letters, 105, 097003 (2010).

52

Peng Cheng, Canli Song, Tong Zhang, Yanyi Zhang, Yilin Wang, Jin-Feng Jia, Jing Wang, Yayu Wang, Bang-Fen Zhu, Xi Chen, Xucun Ma, Ke He, Lili Wang, Xi Dai, Zhong Fang, Xincheng Xie, Xiao-Liang Qi, Chao-Xing Liu, Shou-Cheng Zhang,and Qi-Kun Xue, Landau Quantization of Topological Surface States in Bi2Se3, Physical Review Letters, 105, 076801 (2010).

53

P. Richard, K. Nakayama, T. Sato, M. Neupane, Y.-M. Xu, J. H. Bowen, G. F. Chen, J. L. Luo, N. L. Wang, X. Dai, Z. Fang, H. Ding, and T. Takahashi, Observation of Dirac Cone Electronic Dispersion in BaFe2As2, Physical Review Letters, 104, 137001 (2010).

54

GuangTao Wang, Yumin Qian,Gang Xu, Xi Dai, and Zhong Fang, Guzeiller density functional studies of FeAs-Based Superconductors:Structure Optimization and Evidence for a Three-Dimensional Fermi Surface, Physical Review Letters, 104, 047002 (2010).

55

L. Chen, J. G. Analytis, J. H. Chu, Z. K. Liu, S. K. Mo, X. L. Qi, H. J. Zhang, D. H. Lu, X. Dai, Z. Fang, S. C. Zhang, L. R. Fisher, Z. Hussain, Z. X. Shen, Experimental Realization of Three Dimensional Topological Insulator Bi2Te3, Science, 325, 178 (2009).

56

H. J. Zhang, C. X. Liu, X. L. Qi, X. Dai, Z. Fang, S. C. Zhang, Topological Insulators in Bi2Se3, Bi2Te3, Sb2Te3 with Single Dirac Cone on the Surface, Nature Physics, 9, 438 (2009).

57

Tong Zhang, Peng Cheng, Xi Chen, Jin-Feng Jia, Xucun Ma, Ke He, Lili Wang, Haijun Zhang, Xi Dai, Zhong Fang, Xincheng Xie, and Qi-Kun Xue, Experimental Demonstration of Topological Surface States Protected by Time-Reversal Symmetry, Physical Review Letters, 103, 266803 (2009).

58

Shu-guang Cheng, Yanxia Xing, Jian Wang, Qing-feng Sun, Controllable Andreev Retroreflection and Specular Andreev Reflection in a Four-Terminal Graphene-Superconductor Hybrid system, Physical Review Letters, 103, 167003 (2009).

59

Z. Y. Xie, H. C. Jiang, Q. N. Chen, Z. Y. Weng, T. Xiang, Second Renormalization of Tensor-Network States, Physical Review Letters, 103, 160601 (2009).

60

M. Neupane, P. Richard, Z.-H. Pan, Y.-M. Xu, R. Jin, D. Mandrus, X. Dai, Z. Fang, Z. Wang, and H. Ding, Observation of a Novel Orbital Selective Mott Transition in Ca1.8Sr0.2RuO4, Physical Review Letters, 103, 097001 (2009).

61

Hua Jiang, Shuguang Cheng, Qing-feng Sun, and X. C. Xie, Topological Insulator: A New Quantized Spin Hall Resistance Robust to Dephasing, Physical Review Letters, 103, 036803 (2009).

62

Luca de’ Medici, S. R. H., Massimo Capone, and Xi Dai, Orbital-Selective Mott Transition out of Band Degeneracy Lifting, Physical Review Letters, 102, 126401 (2009).

63

R. Qi, X. L. Yu, Z. B. Li, W. M. Liu, Non-Abelian Josephson effect between two F=2 spinor Bose-Einstein condensates in double optical traps, Physical Review Letters, 102, 185301 (2009).

64

F. Ma, W. Ji, J. Hu, Z. Y. Lu, T. Xiang, First-principles calculations of the electronic structure of tetragonal alpha-FeTe and alpha-FeSe crystals: Evidence for a bicollinear antiferromagnetic order, Physical Review Letters, 102, 177003 (2009).

65

L. Guan, S.Chen, Y.Wang and Z.Q. Ma, Exact solution for infintely strongly interacting Fermi gases in tight waveguides, Physical Review Letters, 102, 160402 (2009).

66

Y. Y. Zhang, J. P. Hu, B. A. Bernevig, X. R. Wang, X. C. Xie, W. M. Liu, Localization and the Kosterlitz-Thouless transition in disordered grapheme, Physical Review Letters, 102, 106401 (2009).

67

A. C. Ji, Q. Sun, X. C. Xie, W. M. Liu, Josephson effect for photons in twoweakly linked microcavities, Physical Review Letters, 102, 023602 (2009).

68

L. X. Yang, Y. Zhang, H. W. Ou, J. F. Zhao, D. W. Shen, B. Zhou, J. Wei, F. Chen, M. Xu, C. He, Y. Chen, Z. D. Wang, X. F. Wang, T. Wu, G. Wu, X. H. Chen, M. Arita, K. Shimada, M. Taniguchi, Z. Y. Lu, T. Xiang, D. L. Feng, Electronic structure and unusual exchange splitting in the spin-density-wave states of the BaFe2As2 parent compound of iron-based superconductors, Physical Review Letters, 102, 107002 (2009).