Current location:Home >> People
Personnel composition

Member of Academic Committee

Director:
Tao Xiang
member:
Ronggen Cai Shu Chen Xianhui Chen Xi Dai Jiangfeng Du Shiping Feng
Zhong Fang Xingao Gong Jiangping Hu Jiaming Li Jianxin LiMinxing Luo
Haiqing LinQi Ouyang Changpu Sun Enge Wang Xiaoqun Wang Dingsheng Wang
Yupeng Wang Zhengyu Wen Xincheng Xie Dingyu Xing Hongxing Xu Bangfen Zhu
Guangming Zhang Fuchun Zhang Zhenyu Zhang Jian Zi

Research group of theory room

Theoretical study on the low-dimensional manybody condensed matter system

Physical property computation of solids and nanostructured materials

Theoretical and computational studies for unconventional phenomena in condensed matter physics

Bose-Einstein condensation and quantum information